fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำ

Image

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ประธานกรรมการ

 • อธิการบดี
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

 • คณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

กรรมการ

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

กรรมการ

 • คณบดี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
Image

อาจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยุ่ผ่อง

กรรมการ

 • คณบดี
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Image

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

เลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตวิทยาลัย