fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (IDME) 2018-09-21 1 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-08-27 4 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-08-27 1 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) 2018-10-30 1 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2018-08-27 1 DOWNLOAD
5 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-08-27 1 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET) 2018-10-31 1 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-08-30 1 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2018-08-30 1 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-08-30 1 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-08-30 1 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-10-31 1 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIST) 2019-01-25 1 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-10-31 1 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-10-31 1 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) 2018-10-31 1 DOWNLOAD