fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
  • วันที่จัดงาน: 21/02/2018
  • 723

บรรยายโดย รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์