fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย
  • วันที่จัดงาน: 06/03/2018
  • 551

บรรยายโดย คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และคุณวิไล จินดามัย นักวิชาการเงินและบัญชี