fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

  • สถานที่จัดงาน: ณ ห้องรับรองตรงข้ามห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
  • วันที่จัดงาน: 19/03/2018
  • 812

กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัล

 

 เรื่อง

การวิเคราะห์ความเสถียรภาพเชิงกว้างและวิเคราะห์ความไวของการควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาจากกลุ่มศพ

 โดย

นางสาวกันยากร  อ่อนรักษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

Dr.Elvin James  Moore

 

       

รางวัลดีมาก

                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลดี 1 รางวัล

 เรื่อง

การประเมินคุณสมบัติของโปรไบโอติกในการใช้ร่วมกับสมุนไพรตรีผลา

 โดย

นางสาวชญาณี บุญทัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

       

 

กลุ่มที่ 2  วิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

รางวัลดีเยี่ยม

                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลดีมาก

                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลดี 2 รางวัล

 เรื่อง

การพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์เดลต้าบนพื้นฐาน Raspberry Pi และ FPGA

 โดย

นายกฤษดา  ดวงจิตต์เจริญ

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MTT)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

 เรื่อง

การศึกษาผลกระทบของการฉีดพลาสติกผสมเส้นใยธรรมชาติโดยใช้วัฏจักรการหล่อร้อนและเย็นแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว

 โดย

นายกิตติศักดิ์  บุญเปล่ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  (MMET)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

       

 

กลุ่มที่ 3  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา                          

รางวัลดีเยี่ยม

                              ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลดีมาก 2 รางวัล

 เรื่อง

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ขององค์กรในธนาคารพาณิชย์

 โดย

นางสาวกาญจนา ทองคำ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

อาจารย์ ดร.ประเพศ ไกรจันทร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

 

 เรื่อง

การปั้นแต่งทางอารมณ์และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่พยากรณ์ความเครียดในการทำงานของพนักงานบริการลูกค้าของธนาคาร

 โดย

นางสาวอนิตย์สรา  มานะการ

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-MIOP)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ชูนิล

ภาควิชามนุษยศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.สุนทรี  ศักดิ์ศรี

ภาควิชามนุษยศาสตร์

       

รางวัลดี 1 รางวัล

 เรื่อง

การใช้กลวิธีการสื่อสารในกิจกรรมการพูดที่แตกต่างกันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 โดย

นางสาวอาชัญญา  ศรีวรรธนศิลป์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-MBIC)

 อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ทิวาพร  คงสม

ภาควิชาภาษา