fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้วิธีการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ

  • สถานที่จัดงาน: ห้องอบรม สำนักหอสมุดกลาง
  • วันที่จัดงาน: 22/03/2018
  • 504

บรรยายโดย นางสาวสุธีรา พรหมแสง และนางสาวสิรินันท โพธิเสถียร