fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • สถานที่จัดงาน: พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
  • วันที่จัดงาน: 09/07/2019
  • 756