fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
23
Jan

ด้วยเงินงบประมาณสำหรับจ่ายทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุมัติจ่ายแก่นักศึกษาทุนเต็มจำนวนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งยุติการจ่ายทุนดังกล่าว สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับทุนที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขอรับเงินทุนได้ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  • 23/01/2018
  • 09:25:14
  • roongnapa
  • 112

รายละเอียด