fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
26
Nov

นักศึกษา MIS มจพ. กวาด 6 รางวัล งาน IDT 2018

 • 26/11/2018
 • 12:32:48
 • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
 • 522

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (INNOVATION FOR DEFENCE TECHNOLOGY CONTEST 2018 : IDT 2018) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในงานดังกล่าวแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอแบบปากปล่าว (Oral Presentation) โดยแบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mis.it.kmutnb.ac.th/index.php/2018/11/25/442/mis-stories/