fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวประชุมวิชาการ

image
17
Dec

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย

  • 17/12/2018
  • 16:05:07
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 3109

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 11 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดย ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มจากเดิมกำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 8 มกราคม 2562 จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

รายละเอียด

http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/