fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
05
Feb

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

  • 05/02/2019
  • 15:59:19
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 948

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จึงขอเชิญผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ

และเงื่อนไขที่กำหนด ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังเอกสารแนบท้าย

Attach File