fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
22
Feb

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • 22/02/2019
  • 10:48:52
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 640

ฟังบรรยายวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องอบรม 804 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

เวลา   08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง

         09.00-10.30 น.           การบรรยาย เรื่อง "การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์"

                                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี

                                                อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                         ขอให้นักศึกษาทำข้อสอบก่อนเข้าอบรม โดยสแกน qrcode ภาพด้านบน

          10.30-12.00 น.          การบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้วิธีการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการอ้างอิงงานวิจัย"

                                         โดย นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร

                                               บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง

                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน / รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น **

การสมัครเข้าอบรม

           สามารถสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/KvUu5vpC3OEWBCO92