fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
01
May

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

  • 01/05/2019
  • 10:45:35
  • Sansanee Emprakot
  • 652

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 จำนวน 7 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 121,395.20 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน   สามร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัว/ทำสัญญาพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File