fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
12
Jun

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2

  • 12/06/2019
  • 15:25:14
  • Sansanee Emprakot
  • 451

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 จำนวน 15คน เป็นเงินทั้งสิ้น 221,090.23 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File