fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
Aug

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 3

  • 08/08/2019
  • 10:37:52
  • Sansanee Emprakot
  • 866

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 จำนวน 29 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 447,409.47 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3  รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

 

Attach File