fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
Aug

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา (จากสำนักงาน วช)

  • 08/08/2019
  • 15:57:47
  • Sansanee Emprakot
  • 317

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก)  ลงทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2225

กำหนดการจากบัณฑิตวิทยาลัย 

1. นักศึกษาที่สนใจสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ NRMS  (ตามประกาศ)

2. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมแนะนำการสมัครขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRMS ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย 

    (สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/z7UkrchM6mgjidDp7)

3. กำหนดการรับแจ้งความประสงค์สมัครทุนของนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนำส่งการสมัครทุนต่อสำนักงาน วช.

รอบ

รับแจ้งความประสงค์*

เอกสารแล้วเสร็จ (ส่งผ่าน e-mail/รับด้วยตนเอง)

1

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

2

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

3

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

ภายในวันที่  3 กันยายน 2562

4

วันที่ 2-6 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

5

วันที่ 9-13 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562

6

วันที่ 16-20 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562

7

วันที่ 23-25 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

*เอกสารแจ้งความประสงค์ : เป็นสำเนาใบสมัครทุนที่นักศึกษาได้บันทึกผ่านระบบ NRMS แล้ว กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย  โทร.02-5552000  ต่อ 2416 หรือ 2417

 

Attach File Attach File Attach File