fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
04
Sep

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (จำนวน 29 คน)

  • 04/09/2019
  • 18:18:18
  • Sansanee Emprakot
  • 825

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (จำนวน 29 คน)
ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ตั้งแต่วันที่ 9 -27 กันยายน 2562  เวลา 08.30-16.30น. โทร. 0-2555-2411