fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
31
Oct

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

  • 31/10/2019
  • 11:16:15
  • Sansanee Emprakot
  • 2111

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

นักศึกษาประสงค์จะสมัคร ให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ. 011) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัคร โดย Scan เอกสารทั้งหมดและส่งแบบ Online ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร /รายละเอียด ดังนี้

รอบ

เปิดระบบ/ยื่นใบสมัคร

อนุมัติ/รายงานตัว

รับเงิน

1/2563

วันที่ 30 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2562

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ภายในเดือนมกราคม 2563

2/2563

วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562

ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

3/2563

วันที่ 1-31 มกราคม 2563

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในเดือนมีนาคม 2563

4/2563

วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

ภายในเดือนเมษายน 2563

5/2563

วันที่ 1-31 มีนาคม 2563

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

6/2563

วันที่ 1-30 เมษายน 2563

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภายในเดือนมิถุนายน 2563

7/2563

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

8/2563

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ภายในเดือนสิงหาคม 2563

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่าจะครบตามวงเงินงบประมาณ ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th (รายละเอียดตามประกาศฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  โทร.  0-2555-2000  ต่อ 2416- 2417 

Attach File