fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
15
Nov

ทุนการศึกษา APT- Republic of Korea Scholarship Programme 2019

  • 15/11/2019
  • 10:51:12
  • Sansanee Emprakot
  • 1476

องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและมหาวิทยาลัย Seoul National University Of Science and Technology เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (รายละเอียดดังแนบ) นั้น  

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการคัดเลือก  รายละเอียด ดังนี้

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

สัมภาษณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประกาศผล

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

เอกสารสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนโครงการ APT-Republic of Korea Scholarship Programme 2019

2. สำเนาผลการศึกษา

3. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา TOEFL  หรือ IELTS หรืออย่างอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 

Attach File Attach File Attach File