fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
04
Dec

แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก โปรดตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้

  • 04/12/2019
  • 16:37:06
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 447

เรื่อง การปรับปรุงและกำหนดทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย

สวัสดีนักศึกษาทุกท่าน

บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและบริการในด้านต่างๆให้กับนักศึกษา ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอใช้โอกาสนี้จัดให้มีหน่วยงานวิจัยอิสระ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และทำการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการดำเนินการต่างๆ ของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านแบบสอบถามออนไลน์(กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตอบแบบสอบถาม)

https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p1876465667.aspx?ins=410105&l=32777&rort=r&abc=1 

นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ตระหนักถึงการลงทุนทั้งในด้านเวลาและทุนทรัพย์ตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาทุกท่าน และบัณฑิตวิทยาลัยให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของท่าน และท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและกำหนดทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

ดังนั้น ข้อคิดเห็นของนักศึกษาทุกท่านจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและพัฒนางานบริการด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ