fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
17
Dec

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

  • 17/12/2019
  • 11:19:06
  • Sansanee Emprakot
  • 720

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 จำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 143,668.64 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1  รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File