fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
19
Dec

เปิดรับสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ปัญหาข้อมูลสูญหายในการสำรวจตัวอย่าง (Missing Data Problem in Sample Survey)” ลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ภายในวันพุธที่ 22 ม.ค. 63

  • 19/12/2019
  • 11:46:22
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 348

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องอบรม 804 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กำหนดการ

 

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

08.30-09.00 น.

- ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง

09.00-10.30 น.

- การบรรยาย เรื่อง “ปัญหาข้อมูลสูญหายในการสำรวจตัวอย่าง (Missing Data Problem in Sample Survey)”

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน

        ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

        อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10.30-12.00 น.

- การบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้วิธีการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อการอ้างอิงงานวิจัย”
โดย นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร

        บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน/รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น***

 

การสมัครเข้าอบรม
        สามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)  นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ link ด้านล่าง

https://forms.gle/qncaDobTLtPNvnFM6