fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
06
Jan

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • 06/01/2020
  • 16:56:27
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 378

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีกลางแบบเปิดกว้างให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย ได้เห็นรูปแบบตัวอย่างวิธีการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย หรือการนำเสนอผลงานวิชาการ

 

รูปแบบการประชุม
 
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
ขอบข่ายการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย
 
1. เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย
 
ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพิมพ์ในฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/QngWcSJ4LSRVfAzl2
กำหนดการสัมมนา
 
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
08.00 - 08.45 น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00 - 11.00 น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "From Basic Science to Innovations" โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
11.00 - 12.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
13.00 - 16.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)
16.00 - 16.30 น. - สรุปผล และพิธีปิด


หมายเหตุ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2405-2418
Website : https://www.grad.kmutnb.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/grad.kmutnb