fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
14
Jan

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

  • 14/01/2020
  • 11:46:54
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 734

จัดในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

เวลา               รายละเอียดกิจกรรม
08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง 
09.00-10.30 น. - การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์”
                                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี
                                  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/U3RwD4N9nhP6UyR3A