fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
16
Jan

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

  • 16/01/2020
  • 17:35:54
  • Sansanee Emprakot
  • 529

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จำนวน 18 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 207,944.62 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2  รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20-22 มกราคม 2563  ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File