fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
05
Feb

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

  • 05/02/2020
  • 10:27:41
  • Sansanee Emprakot
  • 341

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี 

Attach File