fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
24
Jun

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 6 และรอบที่ 7

  • 24/06/2020
  • 10:25:20
  • Sansanee Emprakot
  • 509

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 รอบที่ 6 และรอบที่ 7 รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ  มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24- 30 มิถุนายน 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12  อาคารนวมินทรราชินี หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File