fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
15
Jul

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • 15/07/2020
  • 14:31:17
  • Sansanee Emprakot
  • 569

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 4 และ รอบที่ 5 ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ในวันที่  20-24 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 – 15.00 น.  โทร. 0-2555-2411

Attach File