fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
26
Aug

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

  • 26/08/2020
  • 15:15:33
  • Sansanee Emprakot
  • 1364

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (บ. 011) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดย Scan เอกสารทั้งหมดและส่งแบบ Online เท่านั้น ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร /รายละเอียด ดังนี้

รอบที่

เปิดระบบ/ยื่นใบสมัคร

อนุมัติ/รายงานตัว

1/2564

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

2/2564

วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2563

ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563

3/2564

วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

4/2564

วันที่ 1-31 มกราคม 2564

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

5/2564

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

6/2564

วันที่ 1-31 มีนาคม 2564

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

7/2564

วันที่ 1-30 เมษายน 2564

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

8/2564

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี   โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417

Attach File