fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
Dec

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

  • 08/12/2020
  • 14:48:58
  • Sansanee Emprakot
  • 221

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 142,742.94 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รายชื่อตามเอกสาร

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 คน รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัว พร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 7-14  ธันวาคม 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File