fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
Dec

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ มจพ.และ สวทช. ปี2564

  • 08/12/2020
  • 11:35:48
  • Sansanee Emprakot
  • 1004

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จำนวน  25 ทุนต่อปี   แบ่งเป็น ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คัดเลือกข้อเสนอโครงการ  ระหว่าง 16-26 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1gYIy4-hT2OxnjiTuAouALfc3MaqOexV0?usp=sharing

 

Attach File