fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
26
Jan

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (พ.ย.63) และรอบที่ 3 (ธ.ค.63)

  • 26/01/2021
  • 15:00:28
  • Sansanee Emprakot
  • 259

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 คน จำนวนเงิน 76,649.07 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ๊ดสตางค์) และ รอบที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 6 คน จำนวนเงิน 85,000.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาท)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จำนวน 11 คน รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มารายงานตัว พร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File