fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
25
Feb

สมัครเข้าร่วมการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • 25/02/2021
  • 20:46:18
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 189

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็นเวทีกลางแบบเปิดกว้างให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย
       2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย ได้เห็นรูปแบบตัวอย่างวิธีการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัย หรือการนำเสนอผลงานวิชาการ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.  การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.  การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
3.  ผู้นำเสนอผลงาน จะได้รับมองเกียรติบัตรยืนยันการนำเสนอผลงาน/สามารถใช้ในการประเมินผล IP ได้ (ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา)

ขอบข่ายการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย

1. เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน 3 กลุ่ม ดังนี้
   1.1  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1.2  กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
   1.3  กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา
2.  ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

การส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย

ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพิมพ์ในฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 

กำหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
08.00 - 08.45 น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
                                                      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00 - 11.00 น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทำวิจัยอย่างไรให้จบ (เร็ว) กับระเบียบวิธีวิจัย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
                                                      อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
                                                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.00 - 12.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา 
13.00 - 16.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ)
16.00 - 16.30 น. - สรุปผล และพิธีปิด
 
 
หมายเหตุ  เวลา 10.30 - 10.45 น.  และ เวลา  14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
                  เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
                  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2405-2422
โทรสาร : 0-2587-4357
Website : https://www.grad.kmutnb.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/grad.kmutnb

สมัครได้ที่  https://forms.gle/EDwnCPvdB9rwGW4k6