fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2019-09-10 11:18:09 2516 TH ENG
2 บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 2019-04-04 10:54:03 466 TH ENG
3 บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2019-04-04 10:54:17 2775 TH ENG
4 บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2019-09-10 11:18:30 1947 TH ENG
5 บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ 2019-08-16 17:34:43 700 TH ENG
6 บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 2018-09-19 14:34:58 793 TH ENG
7 บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 2018-12-18 16:17:57 145 TH ENG
8 บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา 2018-09-19 14:35:31 216 TH ENG
9 บ.009 คำร้องขอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 2019-04-04 10:54:55 1235 TH ENG
10 บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ 2018-12-18 16:18:37 933 TH ENG
11 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2019-03-15 15:32:55 438 TH ENG
12 บ.012 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2018-12-18 16:19:03 264 TH ENG
13 บ.013 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2019-04-24 10:53:38 919 TH ENG
14 บ.014 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา 2018-09-19 14:37:32 136 TH ENG
15 บ.015 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2018-09-19 14:37:47 98 TH ENG
16 บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 2018-09-19 14:38:03 515 TH ENG
17 บ.019 คำร้องทั่วไป 2019-04-04 10:55:16 1411 TH ENG
18 บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 2018-09-19 14:39:10 2384 TH ENG
19 บ.021 โครงการย่อ 2018-09-19 14:39:26 2761 TH ENG
20 บ.022 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา 2018-09-19 14:39:43 529 TH ENG
21 บ.024 คำร้องขอรายงานนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 2019-04-05 10:39:28 73 TH
22 บ.025 คำร้องขอรายงานนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมทางวิชาการ ใน มจพ. 2019-04-05 10:40:15 38 TH
23 หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ 2018-12-26 16:43:58 327 TH
24 บ.031 คำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2019-06-20 17:06:15 248 TH
25 บ.032 คําร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2019-06-20 17:07:00 113 TH
26 บ.033 คําร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2019-06-20 17:08:13 179 TH
27 บ.034 คําร้องขอส่งโครงการสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับแก้ไข 2019-06-20 17:09:12 135 TH
28 บ.040 แบบฟอร์มเสนอโครงการสารนิพนธิ์/การค้นคว้าอิสระ 2019-06-20 17:10:59 203 TH
29 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สำหรับ แผน ข) 2019-03-26 12:06:28 72 TH
30 บ.017 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 2019-05-30 09:59:21 777 TH