fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 3 ท่าน) 2018-11-29 11:29:11 2259 TH ENG
2 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 4 ท่าน) 2018-11-29 11:28:56 904 TH ENG
3 Template ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 5 ท่าน) 2018-11-29 11:28:17 1627 TH ENG
4 การส่ง CD 2018-04-03 10:54:06 1347 TH
5 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:37:53 2428 TH
6 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:39:01 1561 TH
7 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:41:03 1077 TH
8 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 11:41:19 1461 TH
9 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:14:22 3493 TH
10 รายละเอียดการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:24:03 5574 TH
11 การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 2019-02-15 15:15:58 3256 TH
12 การเขียนบรรณานุกรมแบบ MLA 2019-02-15 15:16:29 1395 TH
13 ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2019-02-15 15:38:24 6950 TH
14 Thesis Handbook 2019-07-26 10:06:29 1064 ENG