fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2021-03-24 11:08:23 11146 TH ENG
2 บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2021-03-31 14:32:22 2376 TH ENG
3 บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้า 2021-03-31 14:34:12 11774 TH ENG
4 บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2023-01-11 16:52:27 9576 TH ENG
5 บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/ขอสอบวัดคุณสมบัติ 2021-03-31 14:35:24 3722 TH ENG
6 บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับแก้ไข 2021-03-31 14:36:06 3274 TH ENG
7 บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา 2021-03-31 14:36:48 1387 TH ENG
8 บ.009 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ 2023-11-21 14:48:01 5631 TH ENG
9 บ.010 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 2023-11-27 11:15:20 2763 TH ENG
10 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (แผน ข) 2021-03-31 14:39:23 1125 TH ENG
11 บ.012 คำร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2022-10-17 16:27:26 232 TH
12 บ.013 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 2022-10-17 16:55:39 1727 TH
13 บ.014 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาอังกฤษ 2022-10-17 16:56:59 881 TH
14 บ.015 คำร้องขอลาออก (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) 2022-10-17 16:58:03 209 TH
15 บ.016 คำร้องขอรายงานนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 2022-10-17 17:02:38 59 TH
16 บ.017 คำร้องขอรายงานนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมทางวิชาการ ใน มจพ. 2022-10-17 17:03:37 21 TH
17 บ.018 คำร้องขอเลื่อนสอบ 2022-10-17 17:04:35 157 TH
18 บ.019 คำร้องขอยกเลิกคำร้อง 2022-10-17 17:07:31 41 TH
19 บ.101 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2022-10-18 10:28:55 2485 TH
20 บ.102 โครงการย่อ / บทคัดย่อ 2024-03-05 14:38:51 3479 TH
21 บ.201 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2024-02-29 09:38:31 511 TH
22 บ.202 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2022-10-18 10:43:30 44 TH
23 บ. 203 คำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ 2022-10-18 10:59:52 71 TH
24 บ.204 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 2023-11-21 14:48:49 1361 TH ENG
25 บ.205 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา 2022-10-18 11:07:42 139 TH
26 บ.206 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2022-10-18 11:08:30 553 TH
27 บ.207 คำร้องทั่วไป 2022-10-18 11:09:46 2403 TH
28 บ.208 คำร้องขอหนังสือขอขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 2023-01-04 12:42:27 154 TH