fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ในการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา วิจัย ควบคู่กับการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถบูรณาการความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ มวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีความเป็นเลิศด้วยการบริหารที่ทันสมัย

อัตลักษณ์ (IDGC : Identity of Graduate College)

สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน

พันธกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประสานความร่วมมือจาก ภาควิชาและคณะต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และ ควบคุม การศึกษาให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. กำกับ ติดตามและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
  4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ