fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ระเบียบ/ประกาศ (การเงิน)

ระเบียบ/ประกาศ (การเงิน)

ลำดับ เรื่อง ประเภท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
อัพเดท: 2018-03-26 12:44:40
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 571 TH
2 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:45:19
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 208 TH
3 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:46:01
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 165 TH
4 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อัพเดท: 2018-03-26 12:46:37
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 149 TH
5 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 12:47:10
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 335 TH
6 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:47:43
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 TH
7 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
อัพเดท: 2018-03-26 12:48:24
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 141 TH
8 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 12:48:57
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 72 TH
9 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:49:33
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 58 TH
10 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
อัพเดท: 2018-03-26 12:50:06
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 67 TH
11 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
อัพเดท: 2018-03-26 12:50:39
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 162 TH
12 ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 12:51:11
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 47 TH
13 ระเบียบ ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่ารักษาสิทธิในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:51:44
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 103 TH
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 12:54:38
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 231 TH
15 ระเบียบ การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
อัพเดท: 2018-12-17 18:28:03
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 183 TH
16 ระเบียบ การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
อัพเดท: 2019-09-04 16:19:56
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 138 TH
17 ระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ฉ.ที่ 8 พ.ศ.2563
อัพเดท: 2020-03-09 17:45:51
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 70 TH
18 ระเบียบ อัตราการเรียกเก็บเงินค่ารักษาสิทธิในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
อัพเดท: 2020-03-23 10:01:36
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38 TH
19 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553
อัพเดท: 2018-03-26 12:52:59
ทุนและเงินรางวัล 24 TH
20 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:53:34
ทุนและเงินรางวัล 32 TH
21 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
อัพเดท: 2018-03-26 12:54:04
ทุนและเงินรางวัล 35 TH
22 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
อัพเดท: 2018-03-26 15:16:33
ทุนและเงินรางวัล 38 TH
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อัพเดท: 2018-03-26 15:17:13
ทุนและเงินรางวัล 37 TH
24 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:17:51
ทุนและเงินรางวัล 53 TH
25 ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
อัพเดท: 2018-12-21 15:42:29
ทุนและเงินรางวัล 43 TH
26 ประกาศ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2019-02-20 17:49:00
ทุนและเงินรางวัล 78 TH
27 ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
อัพเดท: 2018-03-26 15:19:30
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 154 TH
28 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 15:20:09
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 277 TH
29 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2020-08-25 11:14:51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 71 TH
30 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
อัพเดท: 2020-12-07 14:32:35
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 21 TH
31 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาจาก Technological University of Dawei และ Technical High School of Dawei
อัพเดท: 2018-03-26 15:24:11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 33 TH
32 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
อัพเดท: 2018-03-26 15:25:29
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 266 TH
33 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ฉบับที่ 2
อัพเดท: 2018-03-26 15:26:11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 125 TH
34 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4)
อัพเดท: 2018-03-26 15:26:59
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 122 TH
35 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ สำหรับโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว และ GIZ Laos
อัพเดท: 2018-03-26 15:27:35
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 27 TH
36 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ สำหรับโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว และ GIZ Laos (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 15:28:16
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 16 TH
37 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ สำหรับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สำหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร
อัพเดท: 2018-03-26 15:28:51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 27 TH
38 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
อัพเดท: 2018-03-26 15:29:51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 47 TH
39 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อัพเดท: 2018-03-26 15:38:57
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 56 TH
40 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อัพเดท: 2020-09-03 14:50:08
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 43 TH
41 มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2555
อัพเดท: 2018-03-26 15:40:06
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 48 TH
42 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
อัพเดท: 2018-03-26 15:41:17
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 101 TH
43 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 15:41:52
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 66 TH
44 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3)
อัพเดท: 2018-03-26 15:42:21
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 80 TH
45 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4)
อัพเดท: 2018-03-26 15:42:55
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 68 TH
46 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ฉบับที่ 5
อัพเดท: 2018-11-22 11:35:54
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 121 TH
47 มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556
อัพเดท: 2018-03-26 15:40:45
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 57 TH
48 ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาจาก Technological University of Dawei และ Technical High School of Dawei พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:43:52
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 45 TH
49 ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อัพเดท: 2018-03-26 15:44:26
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 21 TH
50 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2556
อัพเดท: 2018-03-26 15:44:57
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 119 TH
51 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 15:45:28
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 72 TH
52 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:46:07
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 178 TH
53 มติที่ประชุมเทียบเคียงการเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET)
อัพเดท: 2018-03-26 15:46:43
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 33 TH
54 ขอเทียบเคียงการเก็บเงินอุดหนุนของ S-MAPDIS คณะสถาปัตยกรรมกับ IT
อัพเดท: 2018-11-22 11:46:54
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 16 TH
55 มติเทียบเคียงการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาสาขาวิชา S-MME และ S-MEET
อัพเดท: 2019-10-08 16:12:37
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 33 TH